Orgány sdružení

Občanské sdružení Zeměkoule se skládá ze 3 orgánů.

Nejvyšším orgánem je Členská schůze, která udává směr a cíle celého sdružení.  V současné době má organizace 15 aktivních členů.

Výkonným orgánem je pak Výbor, jehož členové jsou oprávnění jednat jménem sdružení, který řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené členskou schůzí, schvaluje vnitřní předpisy sdružení, hospodaří s finančními prostředky a kontroluje činnost ředitelky, kterou jmenuje a která je výboru přímo odpovědná.

Kontrolním orgánem sdružení je Dozorčí rada, která kontroluje, jak jsou vykonávány úkoly členské schůze, dohlíží zda je s dary a dotacemi hospodařeno v souladu s rozpočtem, obecně závaznými předpisy a stanovami.